| PORTFOLIA| WYDARZENIA| ZGŁOŚ PORTFOLIO >
Znajdujesz się na: Strona główna»Regulamin

Regulamin

Regulamin przeglądania i dodawania wpisów w Serwisie GdyKobietyTworzą.pl

I. PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu www.gdykobietytworza.pl , którego właścicielem i Administratorem jest ABREN Andrzej Bączkowski, zwanym dalej ABREN z siedzibą w Bydgoszcz przy ul. Dworcowej 60, 85-010 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, posiadający numer NIP: 8 oraz numer REGON: 870133598, zwanego dalej Serwisem GdyKobietyTworza.pl.

2. Regulamin określa:

a. Warunki dostępu do wpisów w Serwisie GdyKobietyTworza.pl.

b. Sposób w jaki Użytkownik Serwisu GdyKobietyTworza.pl może zamieścić wpis w tym Serwisie.

c. Jaką dopuszczalną treść może mieć wpis przeznaczone do publikacji w Serwisie GdyKobietyTworza.pl.

II. DOSTĘP DO WPISÓW

Uzyskanie dostępu do treści wszystkich wpisów w Serwisie GdyKobietyTworza.pl jest bezpłatne.

III. DODAWANIE WPISÓW

1. Serwis GdyKobietyTworza.pl umożliwia zamieszczanie wpisów w różnej formie.

2. Szczegółowe informacje o zawartości treści wpisów, wielkości opłat i warunków technicznych ich zamieszczania zawiera Cennik. (W chwili obecnej odbywa się aktualizacja cennika. Zapytaj o cenę.)

IV. DOPUSZCZALNA TREŚĆ WPISÓW

1. Użytkownicy powinni korzystać z wpisów w Serwisie GdyKobietyTworza.pl w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i Regulaminem Serwisu, dlatego każdy wpis dodany przez Użytkownika podlega moderacji. Treść i forma każdego wpisu będzie sprawdzana przez Administratora.

2. W przypadku uznania, że treść wpisu jest niezgodna z Regulaminem, narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje, Administrator może odmówić zamieszczenia takiego wpisu lub usunąć go nie podając przyczyn odmowy zamieszczenia lub usunięcia.

3. Przy proponowaniu treści i formy wpisu Administrator zaleca Użytkownikom kierować się poniższymi zasadami:

a. Nie używać wulgaryzmów, obraźliwych słów.

b. Treść powinna odnosić się do opisywanej twórczości lub działalności.

c. Nie może zawierać adresów www i e-mail.

d. Musi odpowiadać kategorii, do której wpis został dodany, w przeciwnym razie zostanie usunięty bądź wstrzymany.

e. Nie może naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów, nie może również dotyczyć działalności naruszającej przepisy prawa, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub zablokowania dostępu do wpisów zawierających treści zabronione w niniejszym Regulaminie.

4. Serwis GdyKobietyTworza.pl nie może być wykorzystywany do:

a. Zamieszczania treści chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie bez posiadania prawa lub zezwolenia na wykorzystanie.

b. Zamieszczania treści obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów lub przekazów o charakterze pornograficznym.

c. Zamieszczania treści dotyczących sprzedaży: narkotyków i substancji psychoaktywnych, broni, materiałów i przedmiotów obscenicznych i erotycznych.

5. Dane kontaktowe użytkowników Serwisu GdyKobietyTworza.pl służą do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu dodania wpisu. Wykorzystywanie danych w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich rozpowszechnianie lub innego rodzaju dystrybucja, jest zabronione, chyba, że osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną, wyraźną zgodę na takie korzystanie z dotyczących jej danych. Na żądanie uprawnionych organów, Administrator udostępnia tym organom dane dotyczące użytkowników na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

6. Serwis GdyKobietyTworza.pl stosuje pliki Cookies. Szczegółowe zasady w Polityka Cookies.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zlecenie wpisu przyjęte przez Administratora dokonywane jest w oparciu, o Regulamin i obowiązujące przepisy prawa. Złożenie Zlecenia wpisu jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług w obrębie Serwisu GdyKobietyTworzą.pl należy składać pocztą elektroniczną na adres redakcja@gdykobietytworza.pl lub pisemnie na adres Administratora podany w punkcie I.1 niniejszego Regulaminu. Reklamacja będzie rozpatrywana w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres Użytkownika składającego reklamację wskazany w treści reklamacji.

3. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku oraz na wysyłanie przez Administratora na udostępniony Użytkownikowi adres poczty elektronicznej treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych jest ABREN. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach świadczenia usług w Serwisie GdyKobietyTworza.pl oraz w prawnie usprawiedliwionym celu ABREN, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług ABREN, a pod warunkiem udzielenia przez Użytkownika odrębnej zgody w celach marketingowych. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Użytkownik nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy na świadczone w tym Serwisie GdyKobietyTworza.pl usługi w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia na zasadach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (art. 7 i następne), ponieważ świadczenie przez Administratora opisanych w niniejszym Regulaminie następuje przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku jednak, gdyby świadczenie usług rozpoczęło się po upływie 10 dni od zawarcia umowy, Użytkownikowi przysługuje pełne prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny na zasadach określonych tymi przepisami.

5. Niniejszy Regulaminu stanowi integralna część zlecenia reklamy zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego.

6. Spory niewyjaśnione polubownie, a powstałe na tle niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości miejscowej.

7. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 29 października 2012 roku.